Informacja o wolnym stanowisku asesorskim w Prokuraturze Rejonowej w Opolu

Prokurator Okręgowy w Opolu informuje o wszczęciu procedury naboru na 1 wolne stanowisko asesora w Prokuraturze Rejonowej w Opolu.

Osoby zainteresowane uzyskaniem nominacji i spełniające wymogi do mianowania na asesora określone w ustawie z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1767, ze zm.) winne w terminie do dnia 15 lutego 2019 r. złożyć stosowny wniosek adresowany do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Opolu (na adres: Prokuratura Okręgowa w Opolu, 45-954 Opole, ul. Reymonta 24).

Do wniosku należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 77 § 1 i art. 174 § 1a pkt 1 i 2 cyt. wyżej ustawy:

 • oświadczenie o posiadaniu wyłącznie obywatelstwa polskiego, korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich, oświadczenia, iż kandydat nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, oświadczenie kandydata, czy był karany za wykroczenia i o toczących się postępowaniach w sprawach o wykroczenia, w których jest obwinionym,
 • oryginał odpisu lub poświadczonej notarialnie kserokopii dyplomu ukończenia studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznawanych w Polsce,
 • oryginał, odpis lub  poświadczonej notarialnie dokumentu poświadczającego złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego, w przypadku osób wykonujących zawód adwokata, radcy prawnego dokument potwierdzający fakt wykonywania tego zawodu przez co najmniej 3 lata,
 • osoby które zdały egzamin adwokacki lub radcowski dokument lub poświadczoną notarialnie kserokopię dokumentu stwierdzającego wykonywanie przez co najmniej 3 lata czynności związanych z tworzeniem lub stosowaniem prawa w urzędach obsługujących organy państwowe lub posiadające stopień naukowy doktora nauk prawnych,
 • oświadczenie kandydata, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jednolity Dz.U. 2016.1721) albo informacji, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy,
 • wypełnioną ankietę personalną (druk ankiety personalnej do pobrania ze strony internetowej Prokuratury Okręgowej w Opolu),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby powyższego naboru (druk oświadczenia do pobrania ze strony internetowej Prokuratury Okręgowej w Opolu),
 • życiorys,
 • oświadczenie kandydata zawierające informację o jego ewentualnym wcześniejszym ubieganiu się o mianowanie na stanowisko asesora (ze wskazaniem daty i jednostki prokuratury).

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 / 4001 218, 4001 261.

Załączniki:

 1. Oświadczenie o wyrażeniu zody na przetwarzanie daych osobowyh
 2. Ankieta personalna