Komunikat Prokuratury Rejonowej w Opolu w sprawie PR 3 Ds.813.2019

Prokuratura Rejonowa w Opolu

na podstawie art. 131 § 2 Kodeksu postępowania karnego
ZAWIADAMIA

iż postępowanie tutejszej Prokuratury o sygnaturze akt PR 3 Ds. 813.2019 prowadzone w sprawie popełnienia przestępstwa oszustwa na szkodę wielu osób, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk. zostało zakończone postanowieniem o umorzeniu dochodzenia z dnia 9 września 2019 roku zatwierdzonym przez Prokuratora w dniu 14 października 2019 roku z uwagi na brak znamion czynu zabronionego oraz z uwagi na brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa.

POUCZENIE

Na postanowienie o umorzeniu dochodzenia przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy (art. 306 k.p.k., art. 325a § 2 k.p.k. oraz 465 § 2 k.p.k.):

  • stronom;
  • instytucji państwowej lub samorządowej, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie;
  • osobie, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie określonym w art. 228- 231, art. 233, art. 235, art. 236, art. 245, art. 270-277, art. 278-294 lub w art. 296-306 Kodeksu karnego, jeżeli postępowanie kamę wszczęto w wyniku jej zawiadomienia, a wskutek tego przestępstwa doszło do naruszenia jej praw.

Sąd może utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie lub uchylić je i przekazać sprawę prokuratorowi celem wyjaśnienia wskazanych okoliczności bądź przeprowadzenia wskazanych czynności (art. 330 § 1 k.p.k.).

Jeżeli organ prowadzący postępowanie nadal nie znajduje podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, wydaje ponownie postanowienie o umorzeniu postępowania lub odmowie jego wszczęcia. Postanowienie to podlega zaskarżeniu tylko do prokuratora nadrzędnego. W razie utrzymania w mocy zaskarżonego postanowienia pokrzywdzony, który dwukrotnie wykorzystał uprawnienia przewidziane w art. 306 § 1 i la, może wnieść akt oskarżenia określony w art. 55 § 1 - o czym należy go pouczyć, (art. 330 § 2 k.p.k.) Pokrzywdzony może w terminie miesiąca od doręczenia mu zawiadomienia o postanowieniu prokuratora nadrzędnego o utrzymaniu w mocy zaskarżonego postanowienia wnieść akt oskarżenia do sądu, dołączając po jednym odpisie dla każdego oskarżonego oraz dla prokuratora.

Akt oskarżenia powinien spełniać wymogi określone w art. 55 § 1 i 2 k.p.k.

Inny pokrzywdzony tym samym czynem może aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej przyłączyć się do postępowania (art. 55 § 3 k.p.k.).

Uprawnionym do złożenia zażalenia, o którym mowa w art. 306 § 1 k.p.lc., przysługuje prawo przejrzenia akt sprawy (art. 306 § lb k.p.k.).

W sprawach z oskarżenia prywatnego zażalenie na postanowienie prokuratora o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego rozpoznaje prokurator nadrzędny, jeżeli postanowienie zapadło z uwagi na brak interesu społecznego w ściganiu z urzędu sprawcy (art. 465 § 2a k.p.k.).

Zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia i jest zawity. Zażalenie wniesione po upływie tego terminu jest bezskuteczne ( art. 122 § 1 i 2 k.p.k. i art. 460 k.p.k.)

Postanowienie o umorzeniu dochodzenia zostanie doręczone stronom postępowania, które w terminie zawitym 7 dni od dnia ogłoszenia zwrócą się do tut. jednostki Prokuratury o doręczenie postanowienia (art. 131 § 3 k.p.k.)

Osoby pokrzywdzone w powyższej sprawie mogą potwierdzić swój status w sekretariacie 3 Ds. Prokuratury Rejonowej w Opolu- teł. 77 400 12 58.