Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy w Wydziale VII Budżetowo-Administracyjnym w Prokuraturze Okręgowej w Opolu z przeznaczeniem na stanowisko księgowego

Na podstawie art. 3b ust. 1 i 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 577), § 6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 400), Prokurator Okręgowy w Opolu ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Wydziale VII Budżetowo Administracyjnym w Prokuraturze Okręgowej w Opolu z przeznaczeniem na stanowisko księgowego.

I.Podstawowe wymagania niezbędne do zajmowania stanowiska - spełnia osoba, która:

 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 2. posiada nieposzlakowaną opinię;
 3. nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 6. uzyskała wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia;
 7. posiada znajomość przepisów związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych, przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych, obowiązujących unormowań ZUS, przepisów PFRON;
 8. posiada zdolności analityczne;
 9. znajomość metody i techniki pracy biurowej, umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym, w tym dobra znajomość aplikacji Outlook i umiejętność wykorzystania MS EXCEL i MS WORD do zadań ewidencyjnych i analitycznych oraz do sprawozdawczości i korespondencji.

 

II. Pożądane wymagania niezbędne do zajmowania stanowiska – spełnia osoba, która:

 1. posiada wykształcenie wyższe o profilu: ekonomia lub pokrewne, prawo lub administracja;
 2. posiada dobrą znajomość przepisów prawa pracy;
 3. posiada znajomość programu „Płatnik”;
 4. posiada umiejętność organizacji pracy, jest obowiązkowa, dokładna oraz systematyczna;
 5. wykazuje odporność na stres;
 6. posiada ogólną znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej;
 7. dodatkowo:
 • mile widziana znajomość programu kadrowo-płacowego „OrCom+”,
 • mile widziana znajomość programu „NBE” do obsługi rachunku bankowego,
 • mile widziane roczne doświadczenie w rozliczaniu wynagrodzeń, sporządzaniu list do wypłat wynagrodzeń pracowniczych.

 

III. Podstawowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. sporządzanie list płac i zasiłków z uwzględnieniem specyfiki wynagradzania grup zawodowych: prokuratorów, asesorów, asystentów prokuratora, urzędników i innych pracowników;
 2. sporządzanie list uposażeń prokuratorów w stanie spoczynku i uposażeń rodzinnych;
 3. rozliczanie składek ZUS oraz sporządzanie i przekazywanie deklaracji rozliczeniowych w programie „Płatnik”;
 4. zgłaszanie nowozatrudnionych do ZUS oraz wyrejestrowywanie zwolnionych;
 5. wykonywanie zadań płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sporządzanie i przekazywanie niezbędnych informacji i deklaracji;
 6. wystawianie zaświadczeń o zarobkach;
 7. sporządzanie zaświadczeń do celów emerytalno-rentowych;
 8. naliczanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowy cywilno-prawne;
 9. przygotowywanie list do wypłaty Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 10. sporządzanie i przekazywanie deklaracji PFRON;
 11. sporządzanie sprawozdań, informacji i analiz w części dotyczącej wynagrodzeń oraz rozliczanie pochodnych od wynagrodzeń;
 12. rozliczanie bieżącego wykonania funduszu płac w podziale na grupy zawodowe oraz pochodnych od wynagrodzeń;
 13. opracowywanie projektu wynagrodzeń i pochodnych oraz projektu uposażeń na lata następne;
 14. opracowywanie szczegółowego planu wynagrodzeń i uposażeń oraz planu pochodnych wynagrodzeń;
 15. prowadzenie rejestru umów zawartych prze jednostkę.

 

IV. Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. etapu pierwszego - selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu, przeprowadzanego w oparciu o analizę przekazanych zgłoszeń;
 2. etapu drugiego - praktycznego sprawdzianu umiejętności;
 3. etapu trzeciego - rozmowy kwalifikacyjnej.

 

V. Informacje dotyczące przebiegu konkursu:

Nazwa i adres prokuratury: Prokuratura Okręgowa w Opolu ul. Reymonta 24, 45-066 Opole

Oznaczenie konkursu: PO IV WOS 1111.7.2019

Określenie liczby wolnych stanowisk: 1 etat

Miejsce pracy: Opole

Termin składania zgłoszeń: 14.10.2019 r.

Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu: I etap (wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu):

Informacje zawierające listy kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu oraz terminy ich przeprowadzenia, będą umieszczane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Opolu, na stronie internetowej tejże prokuratury – www.opole.po.gov.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu (praktycznego sprawdzianu umiejętności), wraz ze wskazaniem miejsca i terminu jego przeprowadzenia, zostanie ogłoszona, w wyżej określony sposób, nie później niż na 7 przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu.

 

VI. Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o dopuszczenie do konkursu;
 2. życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej;
 3. kwestionariusz osobowy;
 4. oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
 6. klauzula informacyjna

 

Składane oświadczenia winny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

Dokumenty wymienione w pkt. VI.3 - VI.6 dostępne są na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Opolu - www.opole.po.gov.pl.

Kandydaci na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko księgowego winni złożyć zgłoszenie do konkursu - zawierające wskazane wyżej dokumenty - w terminie do dnia  14.10.2019 r. w Prokuraturze Okręgowej w Opolu ul. Reymonta 24 45-066 Opole, osobiście w biurze podawczym (w godzinach urzędowania prokuratury - tj. od. 7.30 do 15.00) lub za pośrednictwem operatora pocztowego (za datę złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora).

Lista kandydatów wybranych na stanowisko, na które przeprowadzony był konkurs, podawana jest do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w siedzibie prokuratury oraz zamieszczenie na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Opolu.

Całość dokumentacji z przebiegu konkursu sekretarz komisji przekaże Prokuratorowi Okręgowemu w terminie 7 dni od dnia sporządzenia protokołu. Protokół w części dotyczącej wyników i oceny kandydata udostępnia się na jego wniosek - w siedzibie prokuratury.

Wyłonieni w drodze konkursu kandydaci, mogą odbywać staż urzędniczy, który trwa 6 miesięcy. W okresie stażu wybrana osoba zatrudniona jest na czas określony. Prokurator Okręgowy może zwolnić kandydata z odbywania stażu.

Wysokość wynagrodzenia na stażu urzędniczym określona jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 485 ze zm.).

Uwaga:

 1. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze w okresie stażu wynosi 2700 zł.
 2. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze po okresie stażu będzie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 485 ze zm.).

Prawa i obowiązki pracowników prokuratury reguluje ustawa o pracownikach sądów i prokuratury z dnia 18 grudnia 1998 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 577.).

Tryb przeprowadzenia konkursu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 400).