Zarządzenie w sprawie nieprzyjmowania interesantów w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 w Prokuraturze Okręgowej w Opolu oraz w Prokuraturze Rejonowej w Opolu

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 740, ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Na teren budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Opolu, poza jej pracownikami, możliwość wejścia mają:

 1. funkcjonariusze policji i innych służb, osoby doprowadzone, wezwane lub zawiadomione (uczestnicy postępowań przygotowawczych),
 2. pracownicy podmiotów posiadających umowy zawarte z Prokuraturą Okręgową w Opolu na wykonywanie usług na jej rzecz,
 3. o przyjęciu interesanta decyduje osoba kierująca daną komórką organizacyjną w Prokuraturze Okręgowej lub Rejonowej w Opolu, po uprzednim uzyskaniu informacji o powodach i celu wizyty interesanta.

§ 2. Mając na uwadze względy bezpieczeństwa sanitarnego na paterze budynku „A" Prokuratury Okręgowej w Opolu, może w nim przebywać jednocześnie nie więcej niż 2 osoby oczekujące na przyjęcie. Osoby chcące złożyć dokumenty będą mogły to dokonać w sposób określony przez pracownika Punktu Obsługi Petenta.

 1. Osoby o których mowa w § 1 zarządzenia muszą stosować środki ochrony rekomendowane przez służby sanitarne oraz stosować się bezwzględnie do poleceń pracownika Punktu Obsługi Petenta.

§ 3. W celu uniemożliwienia wejścia do budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Opolu osobom o których mowa w §1 ust 1,2 i 3, co do których zachodzi podejrzenie zarażenia chorobą zakaźną, przed wpuszczeniem na teren budynku pracownik Punktu Obsługi Petenta (poza godzinami urzędowania pracownik ochrony) dokonuje pomiaru temperatury ciała osobom, oraz dokonuje dezynfekcji dłoni. Zakaz wstępu mają osoby objęte kwarantanną.

§ 4.1. Wszelkie czynności procesowe z udziałem osób, o których mowa w § 1 ust. 1, odbywają się w:

 • wydzielonym pomieszczeniu znajdującym się na parterze w budynku „B" Prokuratury Okręgowej w Opolu do wykonywania czynności procesowych z osobami, co do których istnieje podejrzenie zarażenia choroba zakaźną,
 • w pokoju nr 4 znajdującym się na parterze w budynku „A" Prokuratury Rejonowej w Opolu.

2. W pomieszczeniach tych czynności o jakich mowa w § 4.1 wykonują prokuratorzy Prokuratury Okręgowej w Opolu oraz prokuratorzy i asesorzy Prokuratury Rejonowej w Opolu.

§ 5.1. Przed rozpoczęciem czynności procesowej z udziałem np. osoby zatrzymanej (przed jej dokonwojowaniem na teren Prokuratury Okręgowej w Opolu albo Prokuratury Rejonowej w Opolu) referent sprawy bezwzględnie musi zgromadzić niezbędne informacje dotyczącej jej stanu zdrowia, a w szczególności czy istnieje podejrzenie zarażenia chorobą zakaźną.

2. Konwój odbywa się w ten sposób, że pojazd Policji (lub innej służby) zatrzymuje się na parkingu wewnętrznym Prokuratury, a następnie osoba konwojowana doprowadzana jest bezpośrednio do pomieszczenia o jakim mowa w § 4.1.

§ 6.1. Obok ewidencjonowania osób w „Książce wejść do Prokuratury Okręgowej w Opolu", „Książce wejść do Prokuratury Rejonowej w Opolu" oraz „Rejestrze osób przebywających w obiekcie Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Opolu poza godzinami urzędowania", prowadzi się dodatkowo ewidencję osób uczestniczących w czynności procesowej, w tym także osób konwojujących. Ewidencję tę prowadzi także pracownik Punktu Obsługi Petenta (poza godzinami urzędowania pracownik ochrony).

2. Wzór ewidencji osób uczestniczących w czynności procesowej określa załącznik nr 1.

§ 7. Dla innych osób (nie zatrzymanych), co do których istnieje podejrzenie zarażenia choroba stosuje się odpowiednio jego postanowienia ujęte w § 3 i § 4.1.

§ 8. Pracownicy Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Opolu zobowiązani są do:

 1. telefonicznego informowania przełożonego lub zwierzchnika służbowego o zamiarze powrotu do pracy po okresie nieobecności, w sytuacji wcześniejszego przebywania w miejscach występowania zagrożenia, określonych w komunikatach Głównego Inspektora Sanitarnego,
 2. niezwłocznego informowania, drogą telefoniczną lub mailową o objęciu przymusową kwarantanną lub podejrzeniu zachorowania wywołanego koronawirusem.

§ 9.1. Wprowadzam do odwołania dwuzmianowy system pracy, w następujący sposób:

 • I zmiana pracuje w godzinach od 7.00 do godz. 13.30,
 • II zmiana pracuje od godz. 14.00 do godz. 20.30.

2. Grafik osób pracujących na poszczególne zmiany w poszczególnych komórkach organizacyjnych ustalają zwierzchnicy służbowi oraz wdrażają rozwiązania organizacyjne wyłączające możliwość bezpośredniego kontaktu pomiędzy osobami wykonującymi pracę na poszczególnych zmianach.

§ 10. O treści zarządzenia powiadomić:

 1.  Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu,
 2.  Prokuratury Rejonowe okręgu opolskiego,
 3. pracowników Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Opolu.

§ 11. Treść zarządzenia umieścić na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Opolu.

 

Prokurator Okręowy w Opolu

Liliana Kapera-Kopczyk